ستون های GCو HPLC
ستون های GCو HPLC

 

 CHIRAL , SHODEX , RESTEK, WATERS , YMC , SGE , SUPELCO , از کمپانی های USP ,ASTM جهت اجرای متدهای  HPLC و GCکلیه ستون های

QUADREX , VICI , MN , MZ , DR MAISH , PE , SHIMADZU